1. الهام رفیق , کمال الدین ناصری , منصور مصداقی , فریدون ملتی , بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۵۴۷-۵۵۹
 2. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت) , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۳۰-۳۸
 3. نفیسه فخارایزدی , کمال الدین ناصری , منصور مصداقی , اثرات تعداد، سطح و شکل پلات روی صحت و دقت برآورد تولید چند علفزار با استفاده از شبیه سازی نمونه‏ گیری , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۵۱-۵۹
 4. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات) , مهندسی اکو سیستم بیابان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۶۷-۷۶
 5. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۰۳-۱۲۰
 6. زهرا زنگنه , کمال الدین ناصری , فریدون ملتی , منصور مصداقی , بهینه سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus heratensis) در مراتع مایان مشهد , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۱-۹۴
 7. زهرا بیک زاده , فریدون ملتی , کمال الدین ناصری , مهدی راستگو , ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۸۴-۱۹۲
 8. فریبا علوی زاده , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , علی طویلی , بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی) , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۸۳-۹۲
 9. راضیه محمدی , کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی , اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد) , تحقیقات مرتع و بیابان ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱۹-۱۲۷
 10. مرتضی اکبری , غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR , گیاه، خاک و اکو سیستم پایدار , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۴۷-۶۵
 11. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهد , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۸۷-۹۹
 12. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمدآباد مشهد , آب و خاک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱۲۱۵-۱۲۲۵
 13. راضیه محمدی , غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , محمد حسین میرشاهی , بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد) , مرتع و آبخیزداری , دوره ( ۶۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۱۵-۵۲۷
 14. مرتضی اکبری , کمال الدین ناصری , شادی آشگر طوسی , بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) , جنگل و مرتع , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۴۸-۵۲
 15. کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی , عبدالرسول سلمان ماهینی , روی تورکینگتون , تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۲۴۳-۲۵۸
 16. غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , غلامعباس قنبریان , نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱
 17. حسین ارزانی , کمال الدین ناصری , محمد جعفری , حسین توکلی , حسین آذرنیوند , بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان , بیابان- Desert , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۲, صفحه ۲۷-۴۳