1. وجیهه انصاری رام , فریدون ملتی , کمال الدین ناصری , مهدی راستگو , بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
 2. وجیهه انصاری رام , فریدون ملتی , کمال الدین ناصری , مهدی راستگو , بررسی اثر تقسیم ریشه و تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد گونه مریم گلی دارویی (Salvia officinalis) , ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
 3. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , سید وحید حسینی , ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 4. ندا طالبی , فریدون ملتی , مهدی راستگو , کمال الدین ناصری , مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی - صنعتی آنقوزه (Ferula assa foetida ) حاصل از بذر , اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
 5. مینا انصاری , کمال الدین ناصری , علیرضا راشکی , فریدون ملتی , بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره , اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 6. مینا انصاری , علیرضا راشکی , کمال الدین ناصری , فریدون ملتی , بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره , اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
 7. نجمه کرد , عادل سپهر , کمال الدین ناصری , وحید حسینی , دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی , اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶
 8. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 9. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 10. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , ویژگیهای آتریپلکس جهت احیاء مراتع بیابانی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 11. الهام رفیق , کمال الدین ناصری , تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی , اولین کنفرانس ملی دانشجویی مرتع و مرتع داری , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
 12. منیژه مهدی زاده , علی گل کاریان , کمال الدین ناصری , علی اصغر طالبان فرد , اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس , اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
 13. الناز معمارباشی , علی باقرزاده چهارجویی , کمال الدین ناصری , ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) , سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز، بیابان , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
 14. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 15. سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گل کاریان , بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد , پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 16. کمال الدین ناصری , زهرا نامقی , تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد) , پنجمین ملی مرتع و مرتعداری ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
 17. کمال الدین ناصری , غلامعلی حشمتی , عبدالرسول سلمان ماهینی , تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) , چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۰۵