‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    چرای دام در مرتع و چراگاه    third    2009-06-22    دانشگاه تهران    ترجمه   MainAuthor:حسین ارزانی,Authors:  
2    تحلیل عملکرد چشم انداز، شیوه های پایش و ارزیابی مراتع    first    2008-04-20    انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد    ترجمه   MainAuthor:دیوید تونگوی و نورمن هیندلی,Authors: